ENGLISH

Đường lối - Tư tưởng và Phương pháp dạy học

1. 

 

Ảnh

Văn Lợi (cập nhật) Th.S Trưởng bộ môn

Năm sinh:

Email: levanloi@qnu.edu.vn

Điện thoại:

 

 

2.

Ảnh

Hồ Xuân Quang (cập nhật)

Năm sinh: 1972

Email: hoxuanquang@qnu.edu.vn

Điện thoại: 0905110372

 

 

3.

Ảnh

Hoàng Phương Thủy (cập nhật)

Năm sinh: 1969

Email: hoangphuongthuy@qnu.edu.vn

Điện thoại:

 

 

4.

Ảnh

Đặng Thị An (cập nhật)

Năm sinh: 1976

Email: andangqn1977@gmail.com

Điện thoại:

 

 

5.

Ảnh

Phạm Anh Tuấn (cập nhật)

Năm sinh: 1979

Email: phamanhtuan@qnu.edu.vn

Điện thoại:

 

 

6.

Ảnh

Trịnh Thị Thắng (cập nhật)

Năm sinh: 1985

Email: trinhthithang@qnu.edu.vn

Điện thoại:

 

 

7.

Ảnh

Thị Diễm Lệ (cập nhật)

Năm sinh: 1985

Email: vothidiemle@qnu.edu.vn

Điện thoại:

 

 

8.

Ảnh

Nguyễn Thị Nhàn (cập nhật)

Năm sinh: 1985

Email: nguyenthinhan@qnu.edu.vn

Điện thoại:

 

 

9.

Ảnh

Phan Thị Thành (cập nhật)

Năm sinh: 1981

Email: phanthithanh@qnu.edu.vn

Điện thoại:

 

 

10.

Ảnh

Mai Thị Thắm (cập nhật)

Năm sinh: 1986

Email: maithitham@qnu.edu.vn

Điện thoại:

 

 

11.

Ảnh

Trần Đình Nam (cập nhật

Năm sinh:

Email: trandinhnam@qnu.edu.vn

Điện thoại:

 

 

12.

Ảnh

Vương Thúy Trinh (cập nhật)

Năm sinh: 1971

Email: vuongthuytrinh@qnu.edu.vn

Điện thoại:

 

 

13.

Ảnh

Tạ Thị Yến (cập nhật)

Năm sinh: 1981

Email: vuongthuytrinh@qnu.edu.vn

Điện thoại: