ENGLISH

ĐỀ TÀI SEMINAR NĂM 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN   CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
     KHOA GDCT&QLNN
 
                    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
     
               
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ (SEMINAR) NĂM 2016
Khoa Giáo dục Chính trị Quản nhà nước
               
TT Chủ đề hội thảo Nội dung hội thảo Chủ trì
hội thảo
Thành phần tham dự Đơn vị
 phối hợp
Dự kiến thời gian Ghi chú
1 Những điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2016 Bàn về nội dung mới
trong Bộ luật dân sự
năm 2016
Th.s Nguyễn Thị
Thu Thủy
Tổ CM, GV trong khoa
  người quan tâm
  Tháng 8/2016  
2 Những điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2016 Bàn về nội dung mới
 trong Bộ luật hình sự
năm 2016
Th.s Nguyễn Thị
Thu Thủy
Tổ CM, GV trong khoa
  người quan tâm
  Tháng 6/2016  
3 Kỷ niệm 105 năm ngày Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước Nghiên cứu điều kiện,
cách thức, nội dung của
quá trình cách mạng
của HCM
Th.s Văn Lợi Tổ CM, GV trong khoa
  người quan tâm
  Tháng 6/2016  
4 Những vấn đề đổi mới trong giảng dạy bộ môn
Những nguyên bản của chủ nghĩa Mác- Lênin1
Cách thức, nội dung
giảng dạy
quá trình đánh giá
TS. Nguyễn Thị Thùy Tổ CM, GV trong khoa
  người quan tâm
  Tháng 7/2016  
5 Những vấn đề đổi mới trong giảng dạy bộ môn
Những nguyên bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 2
Cách thức, nội dung
giảng dạy
quá trình đánh giá
TS. Nguyễn Thị Thùy Tổ CM, GV trong khoa
  người quan tâm
  Tháng 10/2016  
6 Những vấn đề đổi mới trong giảng dạy bộ môn tưởng Hồ Chí Minh Cách thức, nội dung
giảng dạy
quá trình đánh giá
Th.s Văn Lợi Tổ CM, GV trong khoa
  người quan tâm
  Tháng 7/2016  
7 Những vấn đề đổi mới trong giảng dạy bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Cách thức, nội dung
giảng dạy
quá trình đánh giá
Th.s Văn Lợi Tổ CM, GV trong khoa
  người quan tâm
  Tháng 9/2016  
8 Tác động TPP (Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương) đến quản nhà nước về kinh tếViệt Nam TPP tác động tích cực
  tiêu cực đối với
QLNN về kinh tế
TS.Nguyên Thị
Ngân Loan
Tổ CM, GV trong khoa
  người quan tâm
  Tháng 10/2016  
9 Sử dụng cán bộ, công chức của tỉnh Bình Định 2015-2020 Nghiên cứu thực trạng
của  việc sử dụng CB,CC ở tỉnh
TS. Nguyễn Thị
Ngân Loan
Tổ CM, GV trong khoa
  người quan tâm
  Tháng 9/2016  
10 Thực trạng của việc giảng dạy các môn luận Chính trị hiện nay Cách thức, nội dung
giảng dạy
quá trình đánh giá
TS. Hồ Xuân Quang Tổ CM, GV trong khoa
  người quan tâm
  Tháng 11/2016  
        Bình Định, ngày 15 tháng  03  năm 2016  
  Tổng số hội thảo tổ chức: 10                     P.TRƯỞNG KHOA    
               
               
               
        PGS.TS.Đoàn Thế Hùng