ENGLISH

Chi bộ

 

Ảnh

TS. Hồ Xuân Quang thư

Năm sinh: 1972

Email: hoxuanquang@qnu.edu.vn

Xem CV   Cập nhật

 

 

Ảnh

ThS. Đặng Thị An – Phó thư

Năm sinh: 1976

Email: dangthian@qnu.edu.vn

Xem CV   Cập nhật

 

 

Ảnh

ThS. Nguyễn Thị Thu ThủyỦy viên

Năm sinh: 1968

Email: nguyenthithuthuy@qnu.edu.vn

Xem CV   Cập nhật

 

 

Ảnh

TS. Tăng Văn ThạnhỦy viên

Năm sinh: 1972

Email: tangvanthanh@qnu.edu.vn

Xem CV   Cập nhật

 

 

Ảnh

TS. Bùi Thị Long – Ủy viên

Năm sinh: 1977

Email: buithilong@qnu.edu.vn

Xem CV   Cập nhật