ENGLISH

Thông báo Kế hoạch tổ chức sêmina

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐĂNG KÝ LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

T.Gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

14 giờ  thứ 3 ngày 27/12

Seminar: Một số vấn đề mới trong giảng dạy bộ môn Những nguyên bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

Toàn thể giảng viên khoa Giáo dục Chính trị Quản nhà nước những người quan tâm

Phòng họp B

Trưởng khoa

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                Bình Định, ngày 22 tháng 12 năm 2016

                                                                                                                                                                TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                               TS. Hồ Xuân Quang