ENGLISH

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH        CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III                             Độc lậptự do – Hạnh phúc

       
   

 

 

             Số 519/ TB HVCTKV III                                            Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2016

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc

Chuyên ngành Chính trị học

 

 

 

Học viện chính trị khu vực III (Đà Nẵng) phối hợp với Vụ quản đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh trình độ thạc chuyên ngành Chính trị học, số 60.32.02.01

Chỉ tiêu: 50 chỉ tiêu

Hình thức, thời gian địa điểm đào tạo: Chính quy không tập trung, 24 tháng; học tại Học viện chính trị khu vực III, 232 Nguyễn Công Trứ, quận Sơn trà, Thành phố Đà Nẵng.

Thời gian thi tuyển: dự kiến tháng 10 năm 2016

Môn thi tuyển: 03 môn

1.      Môn bản: Triết học MácLênin

2.      Môn sở:    Lịch sử tưởng chính trị

3.      Môn ngoại ngữ: các kỹ năng đọc, viết tiếng Anh (bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)

                      Chi tiết xem Website Học viện (wwwhcma3.vn)