ENGLISH

Triết - Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học

1. 

Ảnh

Nguyễn Thị Ngọc Thùy (cập nhật)  TS Trưởng bộ môn

Năm sinh: 1980

Email: nguyenthingocthuy@qnu.edu.vn

Điện thoại:

 

 

2. 

Ảnh

Tăng Văn Thạnh (cập nhật)

Năm sinh: 1972

Email: tangvanthanh@qnu.edu.vn

Điện thoại: 0972097150

 

 

3. 

Ảnh

Đoàn Thế Hùng (cập nhật)

Năm sinh: 1973

Email: doanthehung@qnu.edu.vn

Điện thoại:

 

 

4.

Ảnh

Hoàng Thái Triển (cập nhật)

Năm sinh: 1954

Email: hoangthaitrien@qnu.edu.vn

Điện thoại:

 

 

5. 

Ảnh

Nguyễn Thị Bích Ngọc (Cập nhật)

Năm sinh: 1980

Email: nguyenthibichngoc@qnu.edu.vn

Điện thoại:

 

 

 

Ảnh

Hồ Thị Minh Phương (Cập nhật)

Năm sinh: 1980

Email: phuongminh80@yahoo.com

Điện thoại: 0914746090

 

 

 

Ảnh

Ngô Thị Anh Thư (cập nhật)

Năm sinh: 1976

Email: ngothianhthu@qnu.edu.vn

Điện thoại: 0918998913

 

 

 

Ảnh

Ngô Thị Nghĩa Bình (cập nhật)

Năm sinh: 1976

Email: ngothinghiabinh@qnu.edu.vn

Điện thoại:

 

 

 

Ảnh

Nguyễn Trung Kiên (cập nhậ)

Năm sinh: 1977

Email: nguyentrungkien@qnu.edu.vn

Điện thoại:

 

 

 

Ảnh

Nguyễn Tuấn Anh (cập nhật)

Năm sinh: 1985

Email: nguyentuananh@qnu.edu.vn

Điện thoại: