ENGLISH

Tin tức, sự kiện

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN   CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
     KHOA GDCT&QLNN
 
                    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
     
               
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ (SEMINAR) NĂM 2016
Khoa Giáo dục Chính trị Quản nhà nước
               
TT Chủ đề hội thảo Nội dung hội thảo Chủ trì
hội thảo
Thành phần tham dự Đơn vị
 phối hợp
Dự kiến thời gian Ghi chú
1 Những điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2016   Trưởng BM Tổ CM, GV trong khoa
  người quan tâm
  Tháng 8/2016  
2 Những điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2016   Trưởng BM Tổ CM, GV trong khoa
  người quan tâm
  Tháng 6/2016  
3 Kỷ niệm 105 năm ngày Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước   Trưởng BM Tổ CM, GV trong khoa
 và người quan tâm
  Tháng 6/2016  
4 Những vấn đề đổi mới trong giảng dạy bộ môn
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin1
  Trưởng BM Tổ CM, GV trong khoa
 và người quan tâm
  Tháng 10/2016  
5 Những vấn đề đổi mới trong giảng dạy bộ môn
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 2
  Trưởng BM Tổ CM, GV trong khoa
 và người quan tâm
  Tháng 7/2016  
6 Những vấn đề đổi mới trong giảng dạy bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh   Trưởng BM Tổ CM, GV trong khoa
 và người quan tâm
  Tháng 7/2016  
7 Những vấn đề đổi mới trong giảng dạy bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam   Trưởng BM Tổ CM, GV trong khoa
 và người quan tâm
  Tháng 9/2016  
8 Tác động TPP (Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương) đến quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam   Trưởng BM Tổ CM, GV trong khoa
 và người quan tâm
  Tháng 8/2016  
9 Một số nội dung trong giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành QLNN   Trưởng BM Tổ CM, GV trong khoa
 và người quan tâm
  Tháng 10/2016  
10 Thực trạng của việc giảng dạy các môn Lý luận Chính trị hiện nay   CN Khoa Tổ CM, GV trong khoa
 và người quan tâm
  Tháng 11/2016  
        Bình Định, ngày 15 tháng  03  năm 2016  
  Tổng số hội thảo tổ chức: 10                     TRƯỞNG KHOA    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

1. Ngày 9/4 khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBVC tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình

2. Thầy cô đăng ký học lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, thời gian chậm nhất ngày 8/4

 

             
               
               
               
               
               
               
               
               
ttyen gửi vào T5, 04/13/2017 - 09:11
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA GD CHÍNH TRỊ & QL NHÀ NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH MỤC ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG NĂM 2018 Khoa Giáo dục Chính trị & Quản lý nhà nước